ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
คุณครูทุกท่าน กรุณาดาวน์โหลด เอกสารการใช้โปรแกรม Moodle สำหรับครู (เพิ่มเติม) ด้วยครับ
โดย ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด - เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014, 12:41AM
 

ขอให้คุณครูทุกท่าน ดาวน์โหลด เอกสารนี้ ไปแทรก ระหว่างหน้า 67 และ หน้า 68 ของคู่มือที่แจกให้ในวันอบรม ก่อนที่จะปฏิบัติตามหัวข้อที่ 16.3 เรื่อง "การสร้างชุดแบบทดสอบ"  ท่านจะสามารถสร้างแบบทดสอบให้อยู่หน้าเดียวกันได้ตามขั้นตอนที่ 7-8 ที่สำคัญอย่าลืมกำหนดรหัสผ่านที่จะให้ผู้เรียนใช้ตอนเข้าสอบ (ตามขั้นต...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(8 คำ)
 


Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการ 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการ การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบการลงบัญชี การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมสินค้า  โดยการทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี การตรวจนับ การตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัท จำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) การจดทะเบียนบริษัทจำกัด และบริษัท (มหาชน) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกบัญชีการจำหน่ายหุ้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจำกัด การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การจัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการและชำระบัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกับหุ้นกู้ และ         การไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด (มหาชน)

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้าการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เงินบริจาค การคำนวณภาษี วิธีการกรอกแบบและกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบันทึกบัญชี ตามประมวลรัษฎากร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบของธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานบัญชีการจดทะเบียนธุรกิจ การจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร และการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ โดยทำเป็นกรณีตัวอย่าง การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   ความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน และการจัดตั้งกิจการ  ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนและข้อแตกต่างที่กำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่  การทำงบการเงินตามกฎหมาย ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน การรับหุ้นส่วนใหม่  หุ้นส่วนลาออกหรือตาย  การเลิกกิจการ และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไปสมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่ายรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ชนิด งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คำนวณวันครบกำหนดใช้เงินและดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงิน การขายลดตั๋วเงินและตั๋วเงินขาดความเชื่อถือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของเช็ค การติดต่อกับธนาคารและรายการที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสดย่อยและการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด และเงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงินและ การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข

ศึกษาและปฎบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  การรับรู้รายการ  การวัดมูลค่า การจำหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐานบัญชีของเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงิน หลักทรัพย์  สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้งการแสดงรายการแล้ว เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

ศึีกษาประเภทของการโโฆษณา

ศึกษา   ความสำคัญของการขาย  แนวความคิดทางการตลาด  ประเภทและลักษณะของการขาย  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  กิจการ  ลูกค้า  คู่แข่งขัน  และเทคนิคการขาย  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย  โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย  ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องการงานขาย

        คำอธิบายรายวิชา... ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและการดำเนินธุรกิจขายตรง รูปแบบของการขายตรงสภาวะการณ์ตลาดขายตรง แผนการตลาดของธุรกิจขายตรง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและเทคนิคการขายตรง คุณสมบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง และองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง

การศึกษาวิชานี้เป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อปลูกฝังให้พัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพอย่างสม่ำเสมอ และนำไปประยุกต์เพื่อวางแผนใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป และยังให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะความชำนาญการเรียนรู้ด้านความรู้ ความสามารถพื่อมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ในการฝึกทักษะการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถรวมทั้งสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนวิชานี้นอกจากจะได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการขายออนไลน์  รูปแบบและประโยชน์การขายวินค้าออนไลน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย   แนวโน้มการตลาดออนไลน์       จรรยาบรรณการขายออนไลน์  กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขายออนไลน์

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการขาย เทคนิคการเสนอขาย การเขียนแผนกการขาย การเขียนคำพูดขาย (Sales Talk) และการเสนอขาย การเขียนรายงานการขาย เอกสารการขาย การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพขาย จรรยายรรณของอาชีพขาย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการตลาด วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้่เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย

         ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการการจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจหลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุรภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา
การสื่อความคิดด้วยภาพ สื่อสารโฆษณา การตกแต่งหน้าร้าน การติดตามผลการโฆษณา
อาชีพโฆษณาและจรรยาบรรณของอชีพ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการโฆษณา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ การติดต่อสื่อสาร การต้อนรับ การนัดหมาย และให้บริการผู้มาติดต่อ การจัดการเดินทาง การโต้ตอบจดหมาย การจัดเก็บเอกสาร การจัดการประชุม

ศึกษาเกี่ยวกับการ ผลิต รับ ส่ง  เก็บรักษา  โอน ทำลายหนังสือ ประเภทของหนังสือราชการ การร่างหนังสือ และระเบียบงานสารบรรณ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา ขั้นตอน รูปแบบ เอกสาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการขายแลการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสำนักงาน บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และการบำรุงรักษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เทคนิคเพิ่มพูนทักษะในการพิมพ์ข้อความจับเวลาและงานขั้นผลิตรูปแบบต่างๆ ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาและไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ ทั้งพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-การส่งเอกสาร การลงทะเบียน การแยกประเภท การสรุปข้อมูล การร่างจดหมาย รูปแบบการพิมพ์ การจัดเก็บ การให้บริการข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริการข้อมูลข่าวสาร 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชวเลขไทย การเขียนพยัญชนะ สระ การเขียนประสมคำ คำย่อ คำวลี ฝึกการจดชวเลขตามคำบอก อ่านและถอดข้อความจากการจดชวเลข

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และขั้นตอนการปฏิบัติ การบำรุงรักษาเครื่องใชสำนักงานการฝ/กปฏิบัติใชเครื่องสำนักงาน การใชเครื่องใชdkสำนักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์งานชนิดต่าง ๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การพิมพ์สัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแม่นยำและวิธีคำนวณ

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพิมพ์ การพิมพ์วางศูนย์ การพิมพ์บัญชร การพิมพ์จดหมายราชการ จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ จดหมายธุรกิจไทยแบบราชการ การพิมพ์จากร่างการตรวจทานและแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

           ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

2. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 

ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียน

โปรแกรมคําสั่งควบคุม การทํางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้ใน

ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

ระบบธุรกิจเป็นระบบที่ทำงานเพื่อจุดประสงค์ด้านธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจุดประสงค์ด้านการผลิต  ระบบขนส่ง ระบบโรงงาน ระบบการพิมพ์ ระบบธนาคาร
และอื่นๆ ล้วนแต่เป็นระบบธุรกิจทั้งนั้น แต่ละระบบมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันระบบธุรกิจอาจจะแบ่งเป็นย่อยๆลงไปได้อีก
ระบบธุรกิจประกอบด้วยระบบย่อยพื้นฐาน เช่น ระบบผลิต ระบบการตลาด ระบบบัญชี-การเงิน
ระบบสินค้าคงคลังและระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศโดยต้องอาศัยกระบวนการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผนนำเสนอแผนงานโครงการ ดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและนำเสนอผลงานโครงการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง  สื่อบันทึกข้อมูล  ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ  ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องแม่ข่าย  ลูกข่าย  และอุปกรณ์พกพา  การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  การเลือกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  การ Setup BIOS FDISK FORMAT  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์  ระบบเครือข่าย LAN การติดตั้งระบบเครือข่าย  โปรแกรมยูทิลิตี้  การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ในอาชีพคอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เจตคติที่ดีในงานอาชีพคอมพิวเตอร์

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector
และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัด
การแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ
Vector และ Bitmap

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและองคประกอบของระบบเครือขาย อุปกรณระบบ
เครือขาย ประเภทของเครือขาย ตัวกลางการเชื่อมตอเครือขาย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย 
การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือขาย ใชโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือขาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน  ส่วนประกอบ  ของโปรแกรมตารางงาน  การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล  การสร้างสูตร และการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณการปรับแก้ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในตาราง

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูลISO 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนด ง เงา การจัดวางตำแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่าง ๆ

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์งาน
ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithms) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คำสั่งคำนวณ เงื่อนไข กรณี
และการทำซ้ำ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฎิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางงาน เพือการคำณวนในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานเพื่อเสนอผลงานในงานอาชีพและการใช้อินเตอร์เน็ต

ปฏิบัติเพื่อการค้าตามความนิยมของตลาด บรรจุภัณฑ์  คิดต้นทุน กำหนดราคาขาย  ทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายและการประเมินผล  เพื่อให้ทักษะในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  สามารถจำหน่าย  นำไปประกอบอาชีพได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาการ ประเภทและชนิดอาหารหลักของไทย สารอาหารและปริมาณความต้องการ การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน ภาวะโภชนาการ การกำหนดรายการอาหารและคำนวณคุณค่าอาหาร การประกอบอาหารบุคคลวัยต่าง ๆ

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักสุขาภิบาลสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ประกอบและผู้บริการอาหาร การดูแลรัษาสุขอนามัยในการจัดเก็บ จัดเตรียมและประกอบอาหาร อันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์ และสารปนเปื้อนในอาหาร การป้องกันและการตรวจสอบ การเก็บรักษาอาหาร การป้องกันพาหะนำโรค และการกำจัดขยะมูลฝอย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของอาหารหลักของไทย  ประเภทของสารอาหาร หลักการชั่ง ตวง วัด ที่ใช้ในการประกอบอาหาร การเลือกซื้ออาหาร  การเลือกใช้อุปกรณ์ การกำหนดรายการอาหารและการประกอบอาหารมื้อต่าง ๆ สำหรับบุคคลในครอบครัว

ศึกษาและปปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการทำผลิตภัณฑ์ คำศัพท์ การเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำเบเกอรี่ ทำคุกกี้ เค้ก พาย ขนมปัง และโดนัทอย่างง่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษระการเจริญเติบโต จิตวิทยาการเลี้ยงเด็ก การดูแลด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลของเล่นสำหรับเด็ก กิจกรรมนันทนาการ การจัดและการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งานคหกรรม การวางแผนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การคิดคำนวณต้นทุน กำหนดราคาขาย การจัดจำหน่าย การดำเนินงานธุรกิจบริการคหกรรม ด้านการจัดดอกไม้ จัดเลี้ยงและบริการอาหารให้เช่าอุปกรณ์ บีิการของชำร่วย ของที่ระลึก ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การตัดเย็บและซักรีดเครื่องใช้ต่าง ๆ และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การทำรายงานและประเมินผล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้งใบตองและแกะสลักผักผลไม้วัสดุอื่นๆและงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมประดิษฐ์งานศิลปประดิษฐ์ บรรจุภัณฑ์คิดคำนวณต้นทุนกำหนดราคาขายและจัดจำหน่าย

ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค หน้าที่ของผู้บริโภคสินค้าและบริการทางธุรกิจและความคุ้มครองที่รัฐให้แก่ผู้บริโภค หลักการเลือกซื้อสินค้า การใช้บริการ การวางแผนการจ่ายเงิน การออม การลงทุน ปัญหาของผู้บริโภคและแนวทางแก้ไข

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัตตนในงานอาชีพ หลักการบริหาหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเสื้อสตรี อุปกรณ์ เครื่องมือในการสร้างแบบ การสร้างแบบตัดและปรับแบบตัด การขยายแบบตัด การแก้ไขสิ่งบกพร่อง การตัดเย็บเสื้อผ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติฐานทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

         ปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การหาค่าดรรชนีมวลกาย  หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย/ กีฬาสากล  มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา  เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและการเล่นกีฬา  เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม  มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง  พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับที่มาของแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์  แนวความคิด  และกระบวนการออกแบบ การฝึกทักษะ สร้างแนวความคิด ถ่ายทอดรูปแบบตามแนวความคิด ( IDEA  SKETCH )  ให้สอดคล้องกับงานออกแบบทุกสาขา  ด้วยเทคนิคลายเส้น ดินสอสีดำ  ดินสอสี  ปากกา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทีมาของแนวคิดกระบวนการสร้างสรรค์แนวความคิด และกระบวนการออกแบบการฝึกทักษะ สร้างแนวความคิดถ่ายทอดรูปแบบ ตามแนวความคิด (Ider sketch) ให้สอดคล้องกับการออกแบบ ทุกสาขา ด้วยเทคนิคลายเส้น ดินสอดำ ดินสอสี ปากกา

             ศึกษาและปฎิบัติการเขียนภาพ ขนาดสัดส่วนของมนุษย์  หน้าที่การทำงานและมิติทางกายภาพของมนุษย์แต่ละเพศวัย  และศึกษาขีดความสามารถในการทำงานทางสรีระที่สัมพันธ์กับการออกแบบ

            ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับจิตรกรรมทิวทัศน์ แบบต่างๆ โดยใช้หลักการจัดภาพ ร่างภาพ ขนาด สัดส่วนตามหลักทัศนียวิทยาในลักษณะเรียบง่ายและซับซ้อน โดยใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สีน้ำ สร้างระยะของภาพ ให้มีความประสานกลมระหว่างส่วนประกอบต่างๆได้อย่าง ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเลี้ยง หลักการดำเนินงาน รูปแบบ การวางแผน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับงานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

 

     ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมประเภทของโรงแรม การแบ่งระดับของโรงแรม โครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งสายงานในโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรม

เพื่อใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ เครื่องใช้ การจัดเตรียมการให้บริการเครื่องดื่ม จรรยาบรรณของพนักงานบริการเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มและการบริการเครื่องดื่ม

วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 9 เนื้อหา

วิชาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวมีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เข้าไปค้นคว้า หาข้อมูล

องค์ประกอบอุสาหกรรมท่องเที่ยว

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรท่องเที่ยว ในภาคกลางและภาคตะวันออก

ศึกษาและปฏิบัติการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง- ดูเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่กาหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกตาแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคาสั่งขั้นตอนการปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความ กาหนดการ ป้ายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้ หรือฝึกฝนกับเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับ ภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทายแนะนำตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูด ติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุป ความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และการเขียนโครงการ

            ให้ใส่คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคำสั่ง เรื่องราวการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ หรือที่กำหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความสั้นๆที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้นๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัง พูด การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง (Verbal and Non verbal Language) รวมทั้งการใช้ภาษาตามารยาทสังคงคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

          ศึกษา ปฏิบัติวิธีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ Browser solfware, Search engines และ Keywords ในการสืบค้นข้อมูล เลือก Websites ที่ฝึกทักษะทางภาษาและสืบค้นข้อมูลใน  หัวข้อที่สนใจ เช่น News online, Famous people, Electronic mail, Web cards       เรื่องทางสาขาอาชีพ

     ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกตำแหน่ง ที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความ กำหนดการ ป้ายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝน กับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

           ปฏิบัติเกี่ยวกับพูดในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ พูดติดต่อกิจธุระในโอกาสต่างๆ พูดแสดงความคิดเห็น นำเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินค้าและบริการ พูดในที่ประชุมในฐานะโฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวรายงาน กล่าวอำลาอาลัย กล่าวสุนทรพจน์และอวยพรในโอกาสต่างๆ
           จากสมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชาผู้เรียนต้องมีพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ปฏิบัติได้ ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม แนวปฎิบัติและแบบฝึกจึงมีความสำคัญ ยิ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยตนเองจะสร้างประสิทธิภาพในการเรียน

 

            ปฏิบัติเกี่ยวกับพูดในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ พูดติดต่อกิจธุระในโอกาสต่างๆ พูดแสดงความคิดเห็น นำเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินค้าและบริการ พูดในที่ประชุมในฐานะโฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวรายงาน กล่าวอำลาอาลัย กล่าวสุนทรพจน์และอวยพรในโอกาสต่างๆ
            จากสมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชาผู้เรียนต้องมีพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ปฏิบัติได้ ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม แนวปฎิบัติและแบบฝึกจึงมีความสำคัญ ยิ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยตนเองจะสรา้งประสิทธิภาพในการเรียน

    ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน  สัดส่วน ร้อยละ  การแปรผัน  สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจายของข้อมูล  และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ว่าด้วยบุคคล  นิติกรรม  สัญญา  หนี้ และเอกเทศสัญญาเฉพาะ  สัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขาย  เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  จ้างทำของ  รับขนส่ง  การยืม  การค้ำประกัน  การจำนอง - จำนำ  การฝากทรัพย์  เก็บของในคลังสินค้า  ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย และวิธีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

           ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการ กำลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกำลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอัญมณี  ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์   การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง  สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากับอาชีพ  การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ  การนำเสนนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆของสังคม  การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจการเขียนรายงานวิชาการ หรือรายงานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพื่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์กร กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธ์ภาพการทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตประยุก์การงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุน การบันทึกวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ เศษซาก และบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม

  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพ

       ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน  การนำเสนองบการเงิน  การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ   มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน   การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล  และข้อจำกัดของงบการเงิน  งบกระแสเงินสด  การแปลความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ  

              ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการวิชาชีพสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การประเมินความเสี่ยง การวางแผนและการจัดทำแนวการตรวจสอบบัญชี การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการและสรุปผลการตรวจสอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

พิมพ์ที่หลัง

               ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน การจัดองค์กรและการบริหารงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตในองค์กร การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำคู่มือตรวจสอบ ภายใน และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้จัดทำบัญชี บันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบเงินเดือน รายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์งบการเงิน ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีที่นิยมใช้ในธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

                      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า สำหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไร ขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

               ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขายคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย การแสวงหาลูกค้า แารเตรียมตัวก่อนการขาย การเข้าพบการเข้าพบการเสนอการขายและการสาธิต การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามและการประเมินผลการขาย การบริการก่อนและหลังการขาย โอกาสความก้าวหน้าของนักขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

การศึกษาวิชานี้เป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อปลูกฝังให้พัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพอย่างสม่ำเสมอ และนำไปประยุกต์เพื่อวางแผนใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป และยังเป็นการให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะความชำนาญการเรียนรู้ด้านความรู้ ความสามารถพื่อมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ในการฝึกทักษะการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถรวมทั้งสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนวิชานี้นอกจากจะได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอีกด้วย

การจัดการนับว่าจะมีความสำคัญมากขึ้นในทุกองค์การ เนื่องจากปัจจุบันมีองค์การเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในภาคเอกชน หรือในทางธุรกิจ มีการขยายขนาดและสาขาของธุรกิจ ดังนั้นการจัดการและการบริหารงานจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากที่ใดมีองค์การที่นั่นจะต้องมีการจัดการ นอกจากนั้นในปัจจุบันนี้วิชาการหรือการจัดการมีความเจริญมาก และเข้าไปสอดแทรกอยู่ในทุกสาขาอาชีพ ดังนั้นนักธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารจึงควรศึกษาหาความรู้ทางด้านการจัดการให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำจัดฝึกอบรม 

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์การ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดสำนักงานสมัยใหม่ การวางแผน การจัดวางกำลังคนในสำนักงาน การกำหนดที่ตั้งและการวางผังสำนักงาน การจัดสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยของสำนักงาน และความปลอดภัยของข้อมูล เครื่องใช้สำนักงาน และบุคลากรในสำนักงาน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ลักษณะทั่วไปและลักษณะจำเพาะของภาษาซี ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น หลักการของภาษาซี องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดำเนินการนิพจน์ วิธีการและคำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชั่น การสร้างไฟล์ การเข้าถึงไฟล์และการประยุกต์ใช้งาน

 

คำอธิบายรายวิชา

                     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของข้อมูลและสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างการบริหารในองค์กรธุรกิจ ระดับการใช้สารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณโดยใช้ สูตร และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้

ฟังก์ชั่นในการคำนวณ การสร้างงานด้านการคำนวณ และการประยุกต์ใช้กับงานในธุรกิจได้

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญา และจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับความหมายและบบบาทของข้อมูลและสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์การธุรกิจ โครงสร้างการบริหารในองค์กรธุรกิจ ระดับการใช้สารสนเทสในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทสสนับสุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้งต้น

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล รูปแบบของฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ภาษาฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐานแบบจำลอง    ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการออกแบและการใช้ฐานข้อมูล  ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบและแบบจำลองสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด สำรวจแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจจัดดอกไม้ในท้องถิ่น วางแผน ออกแบบ คิดค้น ดัดแปลง ประยุกต์ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์จัดดอกไม้ในงานพิธีการต่าง ๆ ควบคุมกระบวนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพงาน คำนวณต้นทุน กำหนดราคา การพบลูกค้า และจัดจำหน่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการธุรกิจดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ การออกแบบ ถอดแบบ สร้างแบบ ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุต่าง ๆ

จัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ คำนวณต้นทุน กำหนดราคาขาย การพบลูกค้า และจัดจำหน่าย

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ การเลี้ยงอบรมเด็ก การดูแลด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรมนันทนาการและการทำของเล่นสำหรับเด็ก การจัดและดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก ทำของเล่นสำหรับเด็ก จัดกิจกรรมนันทนาการและจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก

              ศึกษาและปฎิบัติงานวาดรูปในลักษณะทดลองและค้นคว้า  ในการวาดเส้น  การจัดภาพ  สัดส่วน  โครงสร้าง  การลงแสงเงาของรูปทรงพื้นฐาน หุ่นนิ่ง  สิ่งของเครื่องใช้  ทิวทัศน์ คนและสัตว์  โดยกรรมวิธีต่างๆ  เพื่อใช้ในงานกราฟิก

ศึกษาและปฏิบัติหลักองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบกราฟิค โครงสร้างงานศิลปะเพื่อนํามาใช้ ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานกราฟิค

                     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสำคัญ และผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พักอื่นๆ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 

เพื่อใช้ในการสอนวิชาฝึกงาน

        ศึกำษาและปฎิบัติเกี่ยวกับอาชีพการอ่านข้อมูล บทความ ข่าวสารทั่วไป และในงานอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาาข้อมูลที่ต้องการ (Scanning)  การอ่านข้าม ค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ (Skimming)  การเดาความหมายจากบริบท (Guessing meaning from the context) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลัก การบอกรายละเอียด การสรุปความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนข้อมูล การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนใบสมัครต่างๆ 

คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษา ปฏิบัติ โครงสร้างทางภาษาที่ใช้ บรรยายเหตุการณ์ในปัจจุบัน (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active & Passive Voice ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คำบุพบท (Preposition) ฝึกการอ่านข้อความทั่วไป ประกาศ การเขียนบันทึกสั้น ๆ ศึกษาความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นในงานอาชีพ

          ปฎิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่สนใจและที่กำหนดจากภาพยนต์ เพลง สื่อโทรโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซด์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา (Verbal and Non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนการใช้คำและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆ โดนเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณ๊ และเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง เป็นต้น

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อน แสงสว่าง และพลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย พันธุกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเป็นพิษของอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุกของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในสำนักงาน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลัก่ารทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมของศาสนาการ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด การผลิตการค้า การบริการ การจัดการ การเงินและการบัญชี และแผนธุรกิจปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ งานการตลาด งานการผลิต งานการค้า งานการบริการ งานการจัดการ งานการเงินและการบัญชี และงานเขียนแผนธุรกิจ

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในองค์กรองค์ประกอบความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการด้านเทคโนโลยีและอื่น ๆ การจัดการและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบติดตามระบบจัดการความเสี่ยง การประเมินและป้องกันความเสี่ยง แนวปฏิบัติต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ด้านการขนส่ง การผลิต คลังสินค้า การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรม BI (Business Intelligent Program)