โครงสร้างหัวข้อ

 • 2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

  คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการ การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบการลงบัญชี การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. ประมวลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางการค้าหลักการกระบวนการจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี
  2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี
  3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

  สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางการค้า หลักการและกระบวนการจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี
  2. ปฏิบัติงานบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  • หน่วยที่ 1

   • หน่วยที่ 2

    • หน่วยที่ 3

     • หน่วยที่ 4

      • หน่วยที่ 5

       • หัวข้อ 7

        • หัวข้อ 8

         • แบบทดสอบ

         • แบบทดสอบ

          แบบทดสอบ